หน่วยธุรการและบริการ


มีภาระงานดังนี้
1. รับผิดชอบงานสารบรรณ ตามระบบหนังสือรับเข้าและส่งออก จากหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดตารางการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดตารางเวรรักษาการประจำเดือน
4. เก็บและรวบรวมเอกสารราชการ เช่น คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หนังสืออื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสืบค้นการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดป้ายตัวอักษรกิจกรรม และป้ายร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง
6. จัดส่ง “สารสักทอง” ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ดำเนินการเบิก – จ่ายงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน ควบคุมดูแลและตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ของงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
8. ให้การต้อนรับและนำชมผู้มาติดต่อราชการและเข้าศึกษาดูงาน
9. บริการรับ / ต่อ / โอน สายโทรศัพท์
10. บริการตอบคำถามผู้มาติดต่อสอบถามด้วยตนเองและทางโทรศัพท์
11.จัดทำทำเนียบหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำเนียบที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. ออกแบบ จัดบอร์ดต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย
13. รับผิดชอบจัดจดหมาย พัสดุ ต่างๆ ที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยฯ ไปยังหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก จดหมายส่วนตัวของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
14. ดำเนินการจัดระเบียบในสำนักงาน 5 ส.